Zostań członkiem

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM? – POBIERZE DEKLARACJĘ

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Ratunkowym jest dobrowolne. Członkowie Towarzystwa Dzielą się na:

  • zwyczajnych,

  • honorowych,

  • wspierających.

Członkowie zwyczajni

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, zarówno obywatele polscy, jak
i cudzoziemcy, pełnoletnie, majce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak
i za granicą, działające zawodowo i społecznie w zakresie ratownictwa na terytorium RP. Do członkostwa w Towarzystwie mogą kandydować obywatele polscy będący studentami lub uczniami szkół, którzy wyrażą zainteresowanie ratownictwem, również niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz niepełnoletni w wieku 14-16 lat za zgodą rodziców, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Możliwość uczestniczenia w określaniu programów działania Towarzystwa oraz w ich realizacji i członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa.

Składkę członkowską można wpłacić w biurze Towarzystwa lub na rachunek bankowy:

Polskie Towarzystwo Ratunkowe

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

85 8149 0000 0018 7873 2000 0001

Składka członkowska roczna zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków
z dnia 13 maja 2002 r. wynosi:

  • dla członka zwyczajnego – 60,00 zł,

  • dla studenta, ucznia nie pracującego – 10,00 zł,

  • młodzież od 14-16 roku życia jako kandydaci na członków: nieodpłatnie.

Członkowie honorowi

Członkami honorowymi Towarzystwa są obywatele polscy i cudzoziemcy, mający miejsce zamieszkania zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicą, którzy mają szczególne zasługi dla Towarzystwa.

Członkowie wspierający

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi PTR poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Z przystąpieniem do Towarzystwa w charakterze członka wspierającego związany jest obowiązek wnoszenia stałych wkładów finansowych lub rzeczowych uzgodnionych z Zarządem.

Adrian