Walne zebranie członków

 

W imieniu Zarządu zapraszam na Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Ratunkowego, które zwołuję na dzień 30 czerwca 2017 r. (piątek) na godzinę 15.00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ratunkowego przy ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie kworum i zdolności I Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. wraz z podjęciem uchwały.
  6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu Polskiego Towarzystwa Ratunkowego za 2015 r. wraz z podjęciem uchwały.
  7. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2017.
  8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji.
  9. Wolne wnioski, sprawy różne.
  10. Zamkniecie obrad Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu

Polskiego Towarzystwa Ratunkowego

dr n. med. Przemysław Paciorek

 

Kliknij aby pobrać:

zakladowy plan kont PTR

polityka rachunkowości PTR

statut PTR_zmiany

Adrian